Centrum för fotografi är drivande i att skapa nya nätverk och föra samman personer, institutioner och andra aktörer och lägger en grund för att stärka fotografin i Sverige. Just nu arbetar vi aktivt med vår nationella satsning i Skåne, Västra Götaland och Västerbotten.

Under våren 2022 arbetar Centrum för fotografi med två arbetsgrupper, en i Västra Götaland och en i Region Skåne. I dessa två regioner har även referensgrupper startats som ett stöd för arbetet.

Arbetsgruppen i Västra Götaland 2022 består av Lars Dyrendom och Emma Sandström som under våren 2022 arbetar med en version av projektet Mötesplats Fotografi. Mötesplats Fotografi bygger på en förstudie som genomfördes 2020, där det framkom att det fanns ett stort behov hos fotografer i regionen att mötas. Det skapades en serie föreläsningar, workshops och aktiviteter som är ett resultat av detta.

Arbetsgruppen i Region Skåne består av Linda Unnhem och Peo Olsson. De arbetar med en förstudie som kartlägger regionens behov. Förstudien bygger på en enkät som distribueras till befintliga och tänkbara medlemmar i Skåne; fotografer, förläggare, skribenter med flera. Enkäten ska sammanställas under maj 2022. Utifrån förstudien kommer vi att genomföra ett antal programpunkter i Skåne.

Under hösten 2022 genomförs även nya utgåvor av fanzineprojektet Periferi i Skåne parallellt med workshops och föreläsningar som är knutna till projektet.

Ett annat fokusområde som påbörjats är Västerbotten där Sune Jonsson Center för dokumentärfotografi/Västerbottens Museum är en återkommande samarbetspartner.

De genomgripande målen under året är att skapa grund för en långsiktig verksamhet i Västa Götaland och Skåne. Centrum för fotografi ska berika, utveckla och skapa förutsättningar för yrkesverksamma inom det fotografiska fältet i hela landet och föra samtalet om fotografi framåt.

Programpunkter